Hydrologické údaje


Samotnou obcí Tupesy protéká Zlechovský potok, který pokračuje dál k jihu přes obec Zlechov a nad obcí Kostelany nad Moravou se vlévá do řeky Moravy, jejímž je pravostranným přítokem. Vlastní koryto při průtoku obcí má jeden významnější levostranný bezejmenný přítok od Chabaní, dále jsou do něj zaústěny dešťové vody z komunikací a srážkové vody z extravilánu obce. V severovýchodní části obce, je umístěn meliorační příkop, který svádí srážkové vody případně i splachy z Bílých hor ze zemědělsky obdělávaných polí do tohoto bezejménného toku a dále do Zlechovského potoka, jejichž soutok je těsně nad obcí. Zaústění do koryta Zlechovského potoka se nachází pod ZŠ Tupesy (Základní škola a mateřská škola, Tupesy 112).

Dle údajů ČHMÚ je maximální průtok Zlechovského potoka nad obcí 30,0 m3/s, pod obcí dosahuje maximální průtok hodnoty 33,0 m3/s. V horní části je profil koryta lichoběžníkový, šířka dna se pohybuje od 2,0 do 3,0 m, sklony břehů jsou v poměru 1:1 až 1:1,5. Ve středu obce, v místě křížení se státní silnicí, přechází lichoběžníkový profil v obdélník. Koryto je v tomto úseku vedeno mezi opěrnými zdmi, které jsou opevněny dlažbou z lomového kamene. V jižní části obce Tupesy je profil koryta lichoběžníkový s malou kynetou ve dně pro minimální průtoky v letních měsících. 

Dno koryta je zpevněno ve dně převážně štěrkovým pohozem, v místě stávajících mostů je opevnění dna i svahů provedeno kamennou dlažbou. Ostatní stávající svahy jsou zpevněny vegetačním opevněním, tvořeným osetím travou a drnováním.