Ohrožené a ohrožující objekty


Charakteristický tvar obce Tupesy je dán její polohou podél Zlechovského potoka a rovněž souběhem s komunikací III/4224. Obec je charakterizována obytnou zástavbou typu rodinných domků a vilek, kterou lze rozdělit podle doby výstavby na starší z období 60-tých let a novější z let 80-tých až 90-tých. Starší zástavba je soustředěna převážně podél průběžných silnic. Novější rodinné domky a vilky jsou postaveny v okrajových částech obce. Objekty jsou ve většině případů dvoupodlažní s podsklepením.

Z typicky průmyslových závodů je zde Smaltovna Tupesy, a. s., která je situována ve východní části obce. Ostatní aktivity v obci jsou spíše charakteru malých soukromých objektů, z nichž stojí za zmínku Nákupní středisko uprostřed obce.

K ohrožení objektů způsobené vybřežením koryta Zlechovského potoka, by nemělo dojít, a to vzhledem k jeho kapacitě, která je provedena na Q100, což bylo v posuzovaných profilech prokázáno. Za problematický se jeví úsek v severovýchodní části obce kde Zlechovský potok přibírá další bezejmenný levostranný přítok tvořený dvěma větvemi od Nového Dvora a Kamenné od pramene v Chřibech ve výšce 380 m n.m.

Vzhledem k členitosti terénu nelze opomenout nebezpečí půdních erozí, které v případě obce Tupesy představuje podstatně větší nebezpečí ohrožení. V těchto částech s velkým povodím a spádem terénu dochází v důsledku přívalových vod k rozsáhlým erozím, které způsobují škody na zemědělsky obdělávaných pozemcích a na soukromém majetku.

K ochraně před extravilánovými vodami je v postižených místech vybudována soustava odvodňovacích příkopů, na pozemcích ohrožených splachy dále jsou projektem SPÚ navrženy zásady protierozního hospodaření (vrstevnicové obdělávání, pásové obdělávání a střídání kultur). Větrné erozi je možné zabránit výsadbou stromů a jiné zeleně.

Z dalších technických opatření bv bylo vhodné provést;

  • protierozní opatření postižených částí
  • odstranění přímého napojení splaškových vod do toku

Místa, kde by mohlo dojít k výmolům a následnému sesuvu, je nutno stabilizovat nejlépe kamenným záhozem, rovněž tak je doporučeno odstranit i náletové dřeviny. Tyto úpravy by měly být prováděny v koordinaci se správcem Zlechovského potoka, kterým jsou Lesy české republiky s.p. Celkově lze říci, že koryto Zlechovského potoka je až na zmíněné úseky kapacitní, tj. převede maximální průtok stoleté vody.


OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Tupesy v POVIS

Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Tupesy - popis a poloha