C. Organizační část


Evakuace a evakuační místa


Kromě již zmíněných opatření, zajišťuje povodňová komise obce evakuaci a návrat postižených občanů, případně jejich dočasné ubytování a stravování a rovněž tak zajišťuje přemístění ohroženého majetku obyvatelstva. V obci je za tímto účelem vyčleněn objekt základní školy a zemědělského družstva Agro. U těchto evakuací je důležitá sjízdnost místních komunikací a zejména pak státní silnice, po které by probíhalo i případné zásobování obce. V případě uzavírky státních komunikací a silnic II. a III. třídy, není možnost žádné jiné dopravy. V nejkritičtějších případech je možnost použít dopravy letecké.

Schválené povodňové plány se každý rok přezkoumávají a podle potřeby doplňují a upravují, jejich změny a doplňky se schvalují do konce kalendářního roku.


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK obce. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů. Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Seznam evakuačních míst dPP Tupesy v POVIS

Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené objekty nebo jiná určená místa Zlínského kraje vně záplavových území (seznam HZS ZK). Jako místa shromažďovací pro následný transport evakuovaných osob slouží určené objekty na katastru obce.


Evakuační trasa v obci:

Směr a postup evakuace postižených obyvatel obce Tupesy do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.


Mapa evakuačních míst