Opatření k ochraně před povodněmi


Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí stupněm nebezpečí povodně a vývojem povodňové situace.


Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou:

  1. povodňový plán
  2. povodňové prohlídky
  3. předpovědní a hlásná povodňová služba
  4. hlídková služba
  5. povodňové zabezpečovací a záchranné práce
  6. evidenční a dokumentační práce

Hlásná povodňová služba

Varuje obyvatelstvo v místě povodně a v místech ležících níže na vodním toku, upozorňuje povodňové orgány a ostatní orgány a organizace na vývoj povodňové situace a předává zprávy a hlášení.